Vedtægter

Vedtægter

 EVGIF

Eltang-Vilstrup Gymnastik og Idrætsforening

 

 

 Vedtægter

Foreningens navn er Eltang-Vilstrup gymnastik og idrætsforening. Foreningens formål er ved dyrkelse af spil, turneringer, opvisninger o.l. at udbrede interesse for og kendskab til gymnastik, idræt og friluftsliv SUFF.

§ 1a

Hjemsted: Eltang Skole, kælderen, Eltangvej 71, 6000 Kolding.

Postadresse: Hos den siddende formand.

§ 2

Foreningen er medlem af De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) i Region Syddanmark, og medlemmerne er underkastet de amatørregler som er fastsat af foreningen.

§ 3

Foreningen optager både aktive og passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til besty­relsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægt og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter.

Indmeldelsen af medlemmer sker ved betaling af kontingent.

Trænere og bestyrelsesmedlemmer er dog automatisk medlem af foreningen.

§ 4

Kontingentet for aktive og passive medlemmer til foreningen fastsættes hvert år ved den årlige generalforsamling.

Alle aktive medlemmer som har betalt deres kontingent til foreningen er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

§ 5

Ethvert medlem der handler mod foreningens vedtægter eller skader denne, kan efter bestyrelsens beslutning suspenderes.

 

En suspension skal forelægges for den kommende generalforsamling, hvor vedkommende skal have lejlighed til at forsvare sig. Efterfølgende er det generalforsamlingen, der træffer beslutning om udelukkelse af medlemmer.

 

§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær, 2 bestyrelsesmedlem, evt. 2 suppleant og 2 revisorer.

§ 7

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer fungerer i 2 år, dog således at der hvert lige år er 3 medlemmer på valg og hvert ulige år er der 2 medlemmer på valg.

Valg af revisorer foregår skiftevis hvert andet år.

§ 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Ved afstemninger gælder simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning. Over bestyrelsens møder fører sekretæren referat.

§ 9

Bestyrelsen leder bestyrelsesmøderne og foreslår alt på foreningens vegne, dog kan han/hun ikke behæfte foreningens kasse uden tilladelse.

§ 9a

Kassereren har fuldmagt over kontoen. Hvert hold må købe for 1000 kr uden bestyrelsens godkendelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand/kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 10 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, dog tidligst den 15.april, og indvarsles med 10 dage med opslag. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning ved formanden og bestyrelse

3. Regnskab

4. Budget/ Kontingent

5. Indkommende forslag

6. Valg af bestyrelse + evt. suppleant

7. Valg af revisor

8. Evt.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når ¼ af medlemmerne derom indsender skriftlig begæring med angivelse af forhandlingsemne. Indvarslingen sker på samme måde som i § 10 nævnt.

§ 12

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer er de kandidater, som opnår flest stemmer valgt. Ved stemmelighed stemmes på ny om de kandidater, der har opnået lige stemmer. Er der atter stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.

Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved medlemmer under 16 år har forældre 1 stemme pr. husstand.

§ 13

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Foreningen kan opløses på 2 hinanden følgende lovlige indvarslede generalforsamlinger. Dog med mindst 14 dages mellemrum. Når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved første generalforsamling er for opløsning, og når der ved anden generalforsamling opnås simpelt flertal.

§ 14

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet afsluttes på generalforsamlingen og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 15

Ved evt. opløsning af Foreningen, tilfalder overskuddet de 3 lokale borgerforeninger samt Houens Odde spejdergruppe

Nuværende vedtægter er revideret på Generalforsamlingen 23.05.2018